Waa’ee Keenya


Hawaasni keenya iddoo jiru irraa, Gorsa ogeeyyotaa, barruu fayyaadhaan walqabatan bifa salphaafi qindaayaa ta’een, Bilisaan akka argatu gochuuf muuxannoofi Ogummaa hayyootni adda addaa ragaa qabatamaafi maddoolee qabatamaa irraa walitti qabuudhaan dhiyeessuudha.