#VaayirasiiKoroonaa | Marii Kallattii Ogeeyyii Fayyaa Waliin

Fayyadama Gilaavii (glove) ykn Guuwaantii Harkaatiin wolqabatee Faayidaa fi Miidhaasaa Tarreessaa?