QULLUBBII DIIMAA FI FAAYIDAA ISAA – Dr.Ayyaantuu

0
462

Mi’eessituu soorata keenya guyyaa guyyaaf qullubbii diimaa akka fayyadamnu ni beekame.
Mee faayidaa inni fayyaa keenyaaf qabu muraasa kunoo:

1. Insulin qaama keenya keessaa to’atee dhibee sukkaaraaf akka hin saaxilamne ni taasisa.
2. Of keessatti #chromium waan qabuuf dhiibbaa dhiigaa keenya ni to’ata.
3. Ulfaatina qaamaa hanga malee(overweight) nuuf sirreessa.
4. Vitamin C waan badhaadheef qaamni keenya akka dhibee garaa garaaf hin saaxilamne ni fayyada.
5. #Allergy hooqsisuu fi gubuu ni fura.
6. Guyyaan al tokko qullubbii diimaa fayyadamuun garaacha keenyaafis ni tola.
7. Dheedhii qullubbii diimaa nyaachuun #cholesterol qaama keenya keessaa waan to’atuuf laphee fayya qabeessa akka qabaannu ni taasisa.
8. Guddina fi furdina rifeensaaf ni tola.
9. Dhibee kaanseriif ni tola.
Madda: health24.comKanaafuu qullubbii diimaa haa soorannu!
Dr. Ayantu Amenu
Dr. Kibitu Bayissa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here