MAANGOO FI FAAYIDAA ISAA – Dr. Ayyaantuu

1
337

Maangoon #gooftaa_kuduraa jedhamuun waamu warreen adiin.

Faayidaalee maangoon fayyaa keenyaaf kennu keessaa muraasni:
1. Hanga kolestiroolii qaama keenya keessaa ni xiqqeessa.
2. Gogaa qaama keenyaa cufame banuun fayyaa fi miidhagina gogaa keenyaaf ni tola.
Haala itti fayyadamaa
Gogaa maangoo erga quncifnee gogaa qaama keenyaa dibachuu
 Erga dibannee booda daqiiqaa 10’f tursinee irraa dhiqachuu.
3. Maangoon vitamin E’n waan badhaadheef namoota fedhiin wal qunnamtii saalaaf isaan qaban yoo gadi bu’e maangoo soorachuun fala.
4. Maangoon dhibee hir’ina dhiigaa waan nurraa qolatuuf, dubartii ulfaafis ni gargaara.
5. Ulfaatinni qaama keenyaa kan gadi bu’es yoo ta’e maangoon bilchaataan tokko #kaaloorii 75 waan qabuuf akkasumas starch waan of keessaa qabuuf yoo sooratne ulfaatina qaama keenyaa ol kaasuun ni danda’ama.
6. Ciccitaan maangoo #kubbaayyaa 1 fedhii vitamin A 25% waan nuuf guutuuf, yoo sooranne fayyaa ija keenyaaf gaarii dha.
7. Hamma waa yaadachuu keenya ni dabala.
8. Gubiinsa qaamaa akka malee nurraa ittisa.
9. Daakamuu dhabuu soorataa nurraa ittisa.
10. Dhibee sukkaaraan kan hubamaniif hanga insulin qaama keenya keessaa hir’isuun ni gargaara.
Haala itti fayyadamaa-
 Baala maangoo xiqqoo danfisuu
 Halkan guutuu dhuubuun bulchuu
 Ergasii bishaan isaa calaluun dhuguu
11. Dhibee kaanserii nurraa qolata.

 


……
Madda: health24.com
Dr. Ayantu Amenu
Fayyaan keessan hin goolamiin!

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here