Koroonaan utuu hin sussukiin fiiga:- Dr.Gurmeessaadhaan

Koroonaan biyya keenya erga seenee saffisaan deemaa hin jiru ykn akka jara baar gamaa baay'ee nu hubaa hin jiru jedhanii namoonni yaadan lakkoofsaan xiqqoo miti.

0
95
Haala Koronaan itti bababldhatuu fi saffisa isaa Dr.Gurmeessaadhaan

Koroonaan biyya keenya erga seenee saffisaan deemaa hin jiru ykn akka jara baar gamaa baay’ee nu hubaa hin jiru jedhanii namoonni yaadan lakkoofsaan xiqqoo miti. Utuu akkas ta’ee hedduu nama gammachiisa. Haa ta’u malee Corona Virusiin biyya keenya suuta jedhee deemaa jiraa? Amerikaa keessatti yeroo ammaa kana nama meeqa lubbuu akka galaafataa jiru walumaan dhaga’aa jirra. Akkaataa jalqabbii dhukkuba kanaa kan Ameerikaa dudduubatti deebinee yoo ilaallu garuu akkasuma kan suuta jedhee eegale fakkaatee, utuma pirezidaantiin biyyattii Donald Trump fokkoruu, booda akka amma argaa jirru kana isaan godhe.
*************************************
Biyya Amerikaas ta’e biyya biroo yoo ilaallu, dhukkubni kun utuma suuta jedhee deemuu, osoo hin sussukiin miila olfudhatee fiige. Fakkeenyaaf biyya Ameerikaatti:
**Amajji 22 haga Bitootessa 12, 2020 tti [guyyoota 49 keessatti], namoota dhibba sagaliif saddeettamii (987) ta’antu qabame.
**Bitootessa 13, haga Bitootessa 29, 2020 tti [Guyyoota 16 keessatti] ammoo namoota kuma dhibba tokkoof sadii (103, 300) ta’antu qabame.
Maarree guyyaa 49 jalqabaa keessatti namoota kuma hin guunne qabatee, guyyaa 16 itti aanan keessatti ammoo namoota kuma dhibba qabachuun utuu hin sussukiin fiiguu mitii? Biyya keenyattis yoo Rabbi ta’e malee akka koroonaan utuu hin sussukiin hin fiidne eenyutu dhorkaa?
*************************************
Jalqabbii fi deemsa koroonaa kan Ameerikaa kana kan biyya keenyaa waliin walbira qabnee gabaatee armaan gadii irratti yoo ilaallu, gabateen kun kan nutti himu biyya keenyatti koroonaan suuta jedhaa akka deemaa hin jirreedha. Dhaabbanni fayyaa addunyaa dhukkubsattoonni koroonaa vaayirasii, ardii Afrikaa keessatti ji’oota sadii haga ja’aa dhufan gidduutti haga miliyeena kudhanii (10 million) ta’u danda’u jedhee kan raajes waa malee miti. Walumaa galatti dhukkubni kun dirqama akka USA nu fixa jechuukoo osoo hin taane, yaada biyya keenya suuta jedhee deema jira jedhu (kan akka namni of hin eegganne nama dagachiisuu danda’u) faalleessuu barbaadeeni.
*************************************
Rabbi isin haa eegu, Rabbi nu haa eegu
*************************************
© Dr. Gurmeessaa H, Ebla 19, 2020 G.C

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here