Kintaarootii(Hemorrhoids or piles) – Dr Ayyaantuu

0
571

==========£££££============
Maalummaa dhukkubichaa: Dhibeen kun rakkoo fayyaa yommuu hiddootni dhiigaa hudduu keessatti argaman dhiira’anii fi madaa’an nutti dhufu dha.
Sababoota(Causes)
~~~~••••••••••~~~~
1. Hiddi dhiigaa guddichi dhiiga qaamota gara gadii irraa gara onnee geessu yoo uggurame, hiddootni dhiigaa hudduu keessatti argaman gara itti deeman dhabuudhaan ni guduunfamu.(Portal hypertension) 2. Umriin dabaluu (Aging)
3. Gogiinsa garaa
4. Furdina gar malee
5. Yeroo ulfaa
6. Infeekshiniin hudduu deddeebi’ee kan nama qabu yoo ta’e.
Mallattoo dhukkubichaa
~~~~•••••••••••••••~~~~
A. Dhiiga hudduudhaan ba’u
B. Dhiitoo Xiqqoo keessa hudduu keessatti namatti dhaga’amu
C. Miira hooqsisuu keessa hudduutti dhaga’amuu fi kkf fa’a
Fala
~••~
1. Jirbii cuunfaa loomiin jiisuun iddoo sanarratti qabuu
2. Booliin utuu seeraan nu hin qabiin mana fincaanii teenyee ittanuu dhiifnee yeroo isaatti deemnee fayyadamuu fi taa’umsa keenya boolii irraa sirreeffachuu
3. Bishaan ho’aadhaan naannoo dhukkuba sanaa dhiqachuu Ykn cabbii huccuu haphii qulqulluun maruun daqiiqaa muraasa irratti qabuu
4. Gaafa boolii baanu Waraqaa lallaafaa(soft paper) Ykn bishaan fayyadamuu
5. Soorata sirreeffachuu: Kanneen akka raafuu, atara, baaqelaa, ocholoonii, muuzii, talbaa, garbuu, qamadii, dinnicha fi kkf soorachuu.
6. Ba’uun boolii kan nu rakkisu yoo ta’e, #cream “Stool softener” fayyadamuu.
Hubannoo
~~~•••~~~
Kanneen armaan olitti tarreeffaman kan falaaf tarreeffaman, yoo dhibeen kun sadarkaa Olaanaa irra hin geenye dha. Dhibeen kun maloota kanaan kan isin hin dhiifne yoo ta’e yeroon ogeessa fayyaa bira deemuun ilaalamuun barbaachisaa dha.
Gorsa koo!!!!!!
===!!!!=====
Yaaliin rakkoo dhibee kanaa hanga yaalii baqaqsanii hodhuutti(Surgery) ni kennama. Haa ta’u malee baqaqsanii hodhuun dhibee kanaa rakkoo mataasaa danda’e waan qabuuf carraa isa dhumaa utuu godhattan isin gorfadha!
………..
Fayyaan keessan hin goolamiin!!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here