Harma Hoosisuu fi Dhukkuba VaayirasiiKoronaa (COVID-19) – Dr.Nuredin Luke

Dr.Nuredin | Gorsa Ogeeyyii Fayyaa waa'ee Harma Hoosisuu fi Dhukkuba Addunyaa raatessaa jiru VaayirasiiKoronaa (COVID-19) irratti

0
106
Dr.Nuredin | Gorsa Ogeeyyii Fayyaa waa'ee Harma Hoosisuu fi Dhukkuba Addunyaa raatessaa jiru VaayirasiiKoronaa (COVID-19) irratti
¤ Qorannoo erga ammaa godhameen VaayirasiinKoronaa aanan harmaa keessatti hin argamu/hin jiru. Jechuun vaayirasichi aanan harmaa wojji hin bahu.


¤ Haati COVID-19 qabamte ykn shakkamte takka of eeggannoowwan armaan gadii godhaa daa’ima ishee harma hoosisuu ni dandeessi:
* Yeroo daa’ima harma hoosiftuuf itti dhihaattu hunda “Mask”/maaskii godhachuu/afaaniifi funyaanitti xaxachuu qabdi.
* Yeroo daa’ima harma hoosisuuf deemtuuf yeroo da’ima qaqqabdu kamuu harka ishee saamunaan qulqulleessitee dhiqachuu qabdi.
* Erga harka saamunaan qulqulleessite dhiqatteefii maaskii godhatte booda daa’ima isheef harma kennuun hoosisuu dandeessi. Gara daa’imaatti harganuu irraas of eeguu qabdi.
* Erga hoosfite boodas harka dhiqachuufi wontoota ykn meeshaalee yeroo hedduu deddebitee tuttuqxu alkooliin ykn barakiinaa bishaaniin gootee qulqulleessuu qabdi.


Fayyaa ta’aa!
©Dr. Nuredin Luke

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here