GORSA SOCHII QAAMAA(Ispoortii) YEROO COVID-19 – Dr.Nuredin Luke

Sochii qaamaa haala idilee ta'een hojjachuun fayyaa qaamaafi sammuu keenyaatiif faayidaa hammana hin jedhamne qaba. Dhukkuboota hedduu irrayis nu ittisa. Yeroo COVID-19

0
108
Sochii qaamaa haala idilee ta'een hojjachuun fayyaa qaamaafi sammuu keenyaatiif faayidaa hammana hin jedhamne qaba. Dhukkuboota hedduu irrayis nu ittisa. Yeroo COVID-19

Sochii qaamaa haala idilee ta’een hojjachuun fayyaa qaamaafi sammuu keenyaatiif faayidaa hammana hin jedhamne qaba. Dhukkuboota hedduu irrayis nu ittisa. Yeroo COVID-19 kana naanno ykn mana keenya yoo turru fageenya nama irraa qabnu eeguun sochiilee qaamaa nama hargansiisan (aerobic exercise) kan akka fiigichaa, daansii, saayikilii oofuu, haadan utaaluu, yoo kan gamoo irra jiraannu ta’e sadarkaa gamoo bahuu, deemsa ariifannaafi kkf dalaguun:


* Furdinnaa ykn ulfaatinna qaama keenyaa hirdhisuuf/ to’achuuf ni gargaara.
* Carraa dhukkuboota akka Dhiibbaa dhiigaa, Istirookii (hiddi dhiigaa sammuu cufamuu ykn dhiigni sammuu keessatti jiguu), Dhukkuba sukkaaraa (gosa lammeessoo), Dhukkubbii dugdaa, fi Kaansaroota tokko tokkoon qabamuu ni hirdhisa.
* Muukuu, cinqaa fi yaaddoo garagaraa nama irraa ni hirdhisa. Yeroo sochii qaamaa dalagnu sana keemikaalota sammuu nama bashannansiisanifi gammachiisan heddutu gadi lakkifama, sanaaf namni ‘mood’ ykn haalli itti jiru sun ni fooyya’a. Boca qaamaa ykn dhaabbannaa gaarii horachuun isaas ofitti amanamuummaa isaa ni dabala.
* Maashaanifi lafeen qaama keenyaa akka jabaatuufi humna gahaa akka qabaannu godha.
* Hirriba gahaa akka rafnuufii dafnee gara hirribaa akka seennu ni godha.
* Ijoollee irratti ammoo guddina qaamaafi sammuu isaniif murteessaadha.
* Sochii qaamaa gochuun hariiroo wol-qunnamtii saalaa gama hedduun ni fooyyeessa. Dafanii dadhabuu fi qaamni saalaa dhiira ka’uu dhabuu ni foyyeessa. Fedhiin saal-qunnamtii shamaraas akka dabalu ni godha.


* Garuu namni mallattooleen Dhukkuba VaayirasiiKoronaa (COVID-19): hoo’a, qufaafi hafuurri hanqachuu irratti muldhate sochiilee qaamaa jenne kana gochuu hin qabu.
* Sochiin qaamaa goonu hunduu humnafi jabeenya yeroo san qabaataa jirru irratti hundaa’uun itti fuufuuf dhaabuu qabna.


Wolumaa galatti sochii qaamaa idillee fi gahaa ta’e gochuun fayyaa qaamaa, sammuufi hawaasummaa keenya ni fooyyeessa. Nama umriin isaa woggaa 18 ol ta’eef torbaanitti daqiiqaa 150f ykn guyyatti daqiiqaa 30f sochiilee qaamaa qaama hargaansiisaan (Aerobic exercise) – fiigicha, deemsa ariifannaa, fi kkf dalaguun faayyaa keenyaaf barbaachisaadha.

Horaa, bulaa, deebanaa!
Fayyaa ta’aa, fayyaa dahaa!

©Dr. Nuredin Luke

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here