Gorsa Ogeeyyii Fayyaa – Afaan Oromoo


GORSA SOCHII QAAMAA(Ispoortii) YEROO COVID-19 – Dr.Nuredin Luke
Sochii qaamaa haala idilee ta'een hojjachuun fayyaa qaamaafi sammuu keenyaatiif faayidaa hammana ...
Guutummaasaa
Harma Hoosisuu fi Dhukkuba VaayirasiiKoronaa (COVID-19) – Dr.Nuredin Luke
¤ Qorannoo erga ammaa godhameen VaayirasiinKoronaa aanan harmaa keessatti hin argamu/hin jiru ...
Guutummaasaa
Amaloota Jaalala Fayya Qabeessaa Kurnan (10) – Dr.Gurmeessaa
Waanan dubbiserraa waa sinii qooda achumaan itti bohaaraa, yaada keessan waliif kennaa ...
Guutummaasaa
Koroonaan utuu hin sussukiin fiiga:- Dr.Gurmeessaadhaan
Koroonaan biyya keenya erga seenee saffisaan deemaa hin jiru ykn akka jara ...
Guutummaasaa
Dhukkuba Koroonaatiin walqabatee, Haala yeroo irratti Gorsa Dr.Nuredin Luke
Hanga humna keenyaa xaarrus wonti hundi iddoo torbee lama sadi dura turetti ...
Guutummaasaa
Gilaavii/Guuwaantii/Golgituu Harkaa/Uwwistuu Harkaa kana: – Dr.Nuredin Luke
* Ogeessa fayyaa qajeela nama woldhaananiif hojjatoota deeggarsaa dhaabbilee fayyaa keessatti tajaajilaniin ...
Guutummaasaa
#VaayirasiiKoroonaa | Marii Kallattii Ogeeyyii Fayyaa keenya Waliin
#VaayirasiiKoroonaa | Marii Kallattii Ogeeyyii Fayyaa Waliin
Fayyadama Gilaavii (glove) ykn Guuwaantii Harkaatiin wolqabatee Faayidaa fi Miidhaasaa Tarreessaa? Fayyadamtootni ...
Guutummaasaa
Waa’ee Shaayii dhugaa daa’imni dhalattuun dhaamtee duute jedhan irratti: Dr.Nuredin Luketin
Dubbiin akkana: akka waan daa'imni tokko Hospitaala Asallaatti dhalatee, battaluma dhalate sanitti ...
Guutummaasaa
Koroonaavaayiras: ‘Kutaa dhuunfaa keessatti adda baheen jiraachaa jira’ Tolaa Bariisoo (PhD)
Lammiin Jaappaan guyyaa Jimaataa Koronaavaayirasiin qabamuun mirkanaahe dhaabbata JICA kan barnootarratti hojjetu ...
Guutummaasaa
Gaaffiilee Waa’ee Koroonaa Vaayirasii – Dr.Nuuraddiin Lukeetiin
Deebii: Waa'ee Coronavirus fi COVID-19 Lakk. #3 ******************************************** --- VII. Ka'umsi vaayirasii ...
Guutummaasaa
Mallatooleen Dhukkuba VaayirasiiKoronaa (COVID-19) maal fa’adha?
- Hoo'a qaamaa (garmalee nama hoo'isuu). - Qufaa (irra jireessaan qufaa gogaa ...
Guutummaasaa
Karaalee Dhukkubba Vaayirasii Koronaa (Coronavirus or COVID-19) irraa of eeguuf fayyadan
* Harka ofii guyyatti yeroo heddu deddebi'anii bishaan qulqulluufi saamunaan dhiqachuu. * ...
Guutummaasaa
Gorsa Warra Dhiirotaatiif – YOO HAATI MANAAKEE GARAATTI BAATTU AKKAMIIN KUNUUNSITAA?
Yeroon itti shamarree waliin chat godhan; waliin qoosanii haasaadhaan kofalsiisanii gaggabsan; waan ...
Guutummaasaa
DHUKKUBA BUSAA(Malaria) – Gorsa Ogeeyyii Fayyaa
Dhukkubni busaa gosa maxxantuu plasmodium jedhamuun dhufa.Maxxantuuleen kun gosaan afuri(4).isaaniis1.plasmodiyeem falsiifaram-60%2.plasmodiiyeem vayvaaksii-37%3.plasmodiyeem ...
Guutummaasaa
DHUKKUBA ONNEE (HEART DISEASE) – Dr.Gurmeessaa
Dhukkuba onnee gaafa jedhamu akkuma dhukkuba kalee dhukkuboota hedduu ta’aniif yoo barreffaman ...
Guutummaasaa