Dhukkuba Koroonaatiin walqabatee, Haala yeroo irratti Gorsa Dr.Nuredin Luke

Hanga humna keenyaa xaarrus wonti hundi iddoo torbee lama sadi dura turetti deebi'aa jira. Xaariin ogeessota fayyaa humna mootummaan deeggaramu malee bu'aa hin qabu.

0
99
Dhukkuba Koroonaatiin walqabatee, Haala yeroo irratti Gorsa Dr.Nuredin Luke

Hanga humna keenyaa xaarrus wonti hundi iddoo torbee lama sadi dura turetti deebi’aa jira. Xaariin ogeessota fayyaa humna mootummaan deeggaramu malee bu’aa hin qabu. Gorsii fi murteen weerara dhukkuba COVID-19 to’achuuf godhamu irrattis hawaasni itti amanee fudhatu malees dubbiin duwwaa taati jechuu.

Silaa hawaasni keenya dafee akka “of hifatu” hubachuun nurra ture. Ammas:

* Gabaa
– Gabaa xixiqqoo ganduma keessan jirtu dhaqaa. Gabaa akkasii sanis sa’aa namni hin baay’ane dhaqaa. Yoo dhaqxanis afaaniif funyaanitti waa xaxadhaa. Dafaa waan bitattan bitadhaa waan gurgurattan gurguradhaa keessaa bahaa galaa. Gabaa aanaafi gabaalee gurguddoo kan biroo of irraa dhiisa.

* Afooshaalee akka Iqqubiifi Iddirii, iddoo gaddaafi Jaarsummaa gaafa teessan afaaniif funyaan xaxadhaatii wolirraa fagaadhaa taa’aa.

* Cidhaaf qophilee gammachuuf godhaman of irraa dhiisaa. Booda gaabbi fiduu maluu.

* Konkolaata ummataa yoo yabbatan maskii godhadhaa. Yoo dhabdan dasema qabdaniin afaaniif funyaan xaxadhaa. Yoo tole foddaa konkolaata akka qilleensi seenu banaa deemaa.

* Yoo qufaataniif haxxifattan ciqilee keessan keessatti haguugaa haxxifadhaa ykn qufa’aa. Harka deddebi’a saamunaan dhiqadhaa. Harkaan ija, afaaniif funyaan hin tuqinaa. Waan mana amantaa dhaquu irratti waan abbootiin amantaa gurguddoon jedhan hordofaa. Ajaja mootummaas haa kabajnuu!

Ulfaadha!
©Dr. Nuredin Luke

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here