Dhukkuba Koroonaatiin walqabatee, Haala yeroo irratti Gorsa Dr.Nuredin Luke

Hanga humna keenyaa xaarrus wonti hundi iddoo torbee lama sadi dura turetti deebi'aa jira. Xaariin ogeessota fayyaa humna mootummaan deeggaramu malee bu'aa hin qabu....

Gilaavii/Guuwaantii/Golgituu Harkaa/Uwwistuu Harkaa kana: – Dr.Nuredin Luke

* Ogeessa fayyaa qajeela nama woldhaananiif hojjatoota deeggarsaa dhaabbilee fayyaa keessatti tajaajilaniin ala, namoonni biraa hin godhatinaa. --- * Isa godhachuun carraa Vaayirasichaan qabamuu kan harka...

Waa’ee Shaayii dhugaa daa’imni dhalattuun dhaamtee duute jedhan irratti: Dr.Nuredin Luketin

Dubbiin akkana: akka waan daa'imni tokko Hospitaala Asallaatti dhalatee, battaluma dhalate sanitti dhaamsa qorichi Dhukkuba VaayirasiiKoronaa (COVID-19) garaa duwwaatti ganama shaayii dhuguudha jedhee dabarsee,...

Gaaffiilee Waa’ee Koroonaa Vaayirasii – Dr.Nuuraddiin Lukeetiin

Deebii: Waa'ee Coronavirus fi COVID-19 Lakk. #3 ******************************************** --- VII. Ka'umsi vaayirasii kanaa maaliidha/eessaa ka'ee? * Dhukkubni VaayirasiiKoronaa yeroo ammaa muldhachaa jiru (COVID-19) kun biyya Chaayinaa, magaalaa Wuhan...

Mallatooleen Dhukkuba VaayirasiiKoronaa (COVID-19) maal fa’adha?

- Hoo'a qaamaa (garmalee nama hoo'isuu). - Qufaa (irra jireessaan qufaa gogaa yoo ta'u, namoootni tokko tokko ammoo aakee/aakkita qabaachuu malu). - Dadhabii (garmalee nama dadhabsiisuu). -...

Karaalee Dhukkubba Vaayirasii Koronaa (Coronavirus or COVID-19) irraa of eeguuf fayyadan

* Harka ofii guyyatti yeroo heddu deddebi'anii bishaan qulqulluufi saamunaan dhiqachuu. * Harkaan ija, funyaaniifi afaan tuttuquu dhabuu/dhiisuu. * Yoo nama Qufaan/Uttaalloon/Qakkeen/Hibibiin/ qabe si biratti qufa'u...

KAANSARII FIIXXEE GADAAMESSAA – Dr Nuradin Luke

Kaansariin Fiixxee Gadaamessaa (KFG) kaansaroota dubartoota huban keessa isa tokko. Biyyoota guddataa jiran keessatti kaansariin kun kaansaroota qaama wolhormaataa huban keessaa sadarkaa jalqabaa irratti argama. -- Uumamuu Kaansarii...

Faayidalee ANAANAASII – Dr Nuredin Luke

* Anaanaasiin tokko hamma Vaayitaamiin C guyyatti barbaadamuu ol waan qabuuf: - Sirna ittisa qaama keenya ni jabeessa. - Dandeettii qaamni keenya dhukkuba garagaraa of irraa...

ISTIROOKII – Stroke: – Dr Nuredin Luketin

Hammi isaan barbaadaniifi dhabanii turuu danda’an/dandamatan garagara ta’ullee, qaamoleen keenya dalagaa isaanii hojjachuuf ‘Glucose (fi wontoota dalagaa qaamaaf barbaachisan)’ fi ‘Oxygen’ barbaadu. Gulukoosiif oksijiinii...

CUUNFAA LOOMII:- Dr Nuredin Luketiin

Bu’aan qorannoolee hedduu akka addeessutti cuunfaan loomii: * Vaayitamiin C dhaan kan badhaadhefi madda Vaayitamiin C isa guddaa ta’uun sirni ittisa qaamaa keenya akka jabaatu...

Nu Hordofaa

77,498FansLike
295FollowersFollow
57,280FollowersFollow
24FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Recent Posts

error: Content is protected !!