Gorsa Warra Dhiirotaatiif – YOO HAATI MANAAKEE GARAATTI BAATTU AKKAMIIN KUNUUNSITAA?

Yeroon itti shamarree waliin chat godhan; waliin qoosanii haasaadhaan kofalsiisanii gaggabsan; waan ishiin jette hiriyyaa ofii waliin haasa'anii irratti mari'atan; murteessuu dadhabanii akka dhallaadduu...

DHUKKUBA ONNEE (HEART DISEASE) – Dr.Gurmeessaa

Mallattoon isaa innii jalqabaa dhukkubbii qomaa ykn laphee gama bitaa kan akka ba’aan wayii namatti fe’ameetti namatti dhaga’amu dha. Dhukkubbiin kun qoma irraa ka’ee gara mormaa, irree (saggoo gama bitaa) fi dudduubaatti illee deemuu danda’a.

FOOLII AFAANII BADAA (BAD ORAL ODOURS) – FURMAANNI ISAA MAALII ?

FURMAANNI ISAA MAALII ? FOOLII AFAANII BADAA (BAD ORAL ODOURS) Inni jalqabaa ilkaan keenya akkamitti akka qulqulleeffachuu qabnu beekuudha. 1. Guyyaa guyyaatti yoo xiqqaate altakkaa ilkaan...

QUUNCA’UU/MADAA’UU QAAMA SAALAA – Genital Ulcer Syndrome

Qaamni saalaa dhiiraa ykn kan dubaraa sababa baakteeriyoota (akka Treponema pallidum, Heamophilus ducreyia, Chlamydia trachomatis, Klebsiella granulomatis ) ykn Vaayirasii jedhaman kan wolqunnamtii...

MATAA DHUKKUBBII (Headache) – Dr Gurmeessaa

Waggaa tokko keessatti yoo xiqqaate hawaasni 50% ta’u mataa dhukkubbiin isaa mudata Namoonni 90% ta’an ammo umrii isaanii keessatti yoo xiqqaate altakkaa mataa dhukkubbiin ni...

Bishaan(Water) – Dr.Gurmeessaa

Sirriitti yoo dhugne.... 1. Goguu mar’umaanii (constipation) ittisuu keessatti gahee qaba. 2. Dhukkuba kalee kan kidney stone jedhamu kan waanti akka cirrachaa kalee keessatti walitti kuufamuun hedduu...

Dhukkuba Saayinasii (Sinusitis) – Dr.Gurmeessaa

Saayinasiin maqaa qaamota keenyaa keessaa tokkooti. Saaynasiin baayyinaan afur kan tahan qaamota keessi isaanii qullaa qilleensaan guutame jiru lafee naannoo funyaanii keessatti argamanidha. Qaamonni kun...

HAMMATTUU HARMAA FI MIIDHAA ISAA RISKS OF WEARING BRA – Shamarraniif

***Dr. Kiyyaa Daawwitee **(Dr.KD) akka aadaa biyyoota hedduutti hammattuu harmaa godhachuun ni dhorkama. Biyyota kaanitti immo ni jajjabeeffama. Haa tahuutii shamarran maaliif hammattuu harmaa godhatu? Bifa...

NAMOOTA HIRRIBNI DIDEEF – Dr Gurmeessaa

Jimaatan gabaa ba'aa silaa nan galaaf mitii Cinaachan lafaan ga'aa silaa nan raafaaf miti **** Jedhe**** weellisaa________ NAMOOTA HIRRIBNI DIDEEF 1. Sa’atii walfakkaataatti gara siree ba’aa 2. Ciisuu keessaniin...

DHUMUU/BUBUQQA’UU RIFEENSA MATAA (ALOPECIA) – Dr Gurmeessaa

Dhumuun/bubuqqa’uun rifeensa mataa, haphachuu rifeensaa irraa kaasee hanga molachuutti deemuu kan danda’udha! MAALTU FIDA? (Dr. Dhinsa) 1. Dhiphina sammuutiin kan dhufu. Kunis yeroo baay’ee haalota garaagaraatiin namootni dhiphatan dhumuu/...

Nu Hordofaa

77,498FansLike
295FollowersFollow
57,280FollowersFollow
24FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Recent Posts

error: Content is protected !!