Amaloota Jaalala Fayya Qabeessaa Kurnan (10) – Dr.Gurmeessaa

Waanan dubbiserraa waa sinii qooda achumaan itti bohaaraa, yaada keessan waliif kennaa ************************************* 1. Yoo balleessaa walirratti argan, hiriyyaa biraatti hin haasa'an, facebook irratti post hin...

Koroonaan utuu hin sussukiin fiiga:- Dr.Gurmeessaadhaan

Koroonaan biyya keenya erga seenee saffisaan deemaa hin jiru ykn akka jara baar gamaa baay'ee nu hubaa hin jiru jedhanii namoonni yaadan lakkoofsaan xiqqoo...

Dhukkuba Koroonaatiin walqabatee, Haala yeroo irratti Gorsa Dr.Nuredin Luke

Hanga humna keenyaa xaarrus wonti hundi iddoo torbee lama sadi dura turetti deebi'aa jira. Xaariin ogeessota fayyaa humna mootummaan deeggaramu malee bu'aa hin qabu....

Gilaavii/Guuwaantii/Golgituu Harkaa/Uwwistuu Harkaa kana: – Dr.Nuredin Luke

* Ogeessa fayyaa qajeela nama woldhaananiif hojjatoota deeggarsaa dhaabbilee fayyaa keessatti tajaajilaniin ala, namoonni biraa hin godhatinaa. --- * Isa godhachuun carraa Vaayirasichaan qabamuu kan harka...
#VaayirasiiKoroonaa | Marii Kallattii Ogeeyyii Fayyaa keenya Waliin

#VaayirasiiKoroonaa | Marii Kallattii Ogeeyyii Fayyaa Waliin

Fayyadama Gilaavii (glove) ykn Guuwaantii Harkaatiin wolqabatee Faayidaa fi Miidhaasaa Tarreessaa?   Fayyadamtootni Galmaayanii Miseensa tahuu ykn osoo miseensa hin taanes, Gaafii Gaafachuu, Yaada Kennuu, Yaada...

Waa’ee Shaayii dhugaa daa’imni dhalattuun dhaamtee duute jedhan irratti: Dr.Nuredin Luketin

Dubbiin akkana: akka waan daa'imni tokko Hospitaala Asallaatti dhalatee, battaluma dhalate sanitti dhaamsa qorichi Dhukkuba VaayirasiiKoronaa (COVID-19) garaa duwwaatti ganama shaayii dhuguudha jedhee dabarsee,...

Koroonaavaayiras: ‘Kutaa dhuunfaa keessatti adda baheen jiraachaa jira’ Tolaa Bariisoo (PhD)

Lammiin Jaappaan guyyaa Jimaataa Koronaavaayirasiin qabamuun mirkanaahe dhaabbata JICA kan barnootarratti hojjetu keessa waan hojjetuuf dhimma kanaaf walargeen isa waliin mari'adheen ture jedhu Dr....

Gaaffiilee Waa’ee Koroonaa Vaayirasii – Dr.Nuuraddiin Lukeetiin

Deebii: Waa'ee Coronavirus fi COVID-19 Lakk. #3 ******************************************** --- VII. Ka'umsi vaayirasii kanaa maaliidha/eessaa ka'ee? * Dhukkubni VaayirasiiKoronaa yeroo ammaa muldhachaa jiru (COVID-19) kun biyya Chaayinaa, magaalaa Wuhan...

Mallatooleen Dhukkuba VaayirasiiKoronaa (COVID-19) maal fa’adha?

- Hoo'a qaamaa (garmalee nama hoo'isuu). - Qufaa (irra jireessaan qufaa gogaa yoo ta'u, namoootni tokko tokko ammoo aakee/aakkita qabaachuu malu). - Dadhabii (garmalee nama dadhabsiisuu). -...

Karaalee Dhukkubba Vaayirasii Koronaa (Coronavirus or COVID-19) irraa of eeguuf fayyadan

* Harka ofii guyyatti yeroo heddu deddebi'anii bishaan qulqulluufi saamunaan dhiqachuu. * Harkaan ija, funyaaniifi afaan tuttuquu dhabuu/dhiisuu. * Yoo nama Qufaan/Uttaalloon/Qakkeen/Hibibiin/ qabe si biratti qufa'u...

Nu Hordofaa

77,498FansLike
295FollowersFollow
57,280FollowersFollow
24FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Recent Posts

error: Content is protected !!