FAYYUMMAA GURRA KEENYAA – Dr.Hiikaa

*Gurri dhagahuuf qofa osoo hin taane,madaallii qaama keenyaa eegnee deemuu keessatti gahee guddaa qaba. *Gurri qaamota haphii kan akka dibbee gurraafi lafewwan xixiqqoo sadi fiixee...

FUNUUNA Ykn DHIIGUU FUNYAANII ( Nasal Bleeding) AKKAMIIN DHAABUU QABNAA?

FUNUUNA ykn DHIIGUU FUNYAANII ( nasal bleeding) AKKAMIIN DHAABUU QABNAA? YEROO BAAY’EE MALIRRAA KA’AA? – – DR GURMEESSAA Funyaan keenya quba gudaa fi quba elemtuu...

Dhibee Ka’uu Dadhabuu Qaama Saalaa Dhiiraa (Impotency ) – Dr.Gurmeessaa

DUBARRI AKKA HIN DUBBISNE DHIIRA QOFAAF!!!! Dhibee ka’uu dadhabuu qaama saalaa dhiiraa (Impotency ) **************** Qaamni saalaa dhiiraa kan dhaabbatu (erection) yoo hormooniin sammuu keessaa gadi lakkifamee ujummoolee...

BUNAA FI FAYYAA : – Dr Gurmeessaa

Bunna dhuguun faayidaan fayyaaf qabu maali? Dhalli nama buna dhuguu kan eegale jaarraa 15 ffaa dha as akka ta’e ragaan mul’isa. Yeroo ammaa kana akka...

CUUNFAA LOOMII:- Dr Nuredin Luketiin

Bu’aan qorannoolee hedduu akka addeessutti cuunfaan loomii: * Vaayitamiin C dhaan kan badhaadhefi madda Vaayitamiin C isa guddaa ta’uun sirni ittisa qaamaa keenya akka jabaatu...

Jinjibila: Dr Gurmeessaa

JIINJIBILA Jinjibilli keemikaala “Gingerol” kan faayidaalee armaan gadii kennu of keessaa qaba. – Feedhii (appetite) nyaataa nuuf dabala. – Balaqqama (balaqqama konkolaataa keessaa dabalatee) nurraa ittisa. – Dhukkuubbii...

FOOLII BADAA MIILLAA ITTISUUN NI DANDA’AMA – Dr Gurmeessaa

****Fayyaan faaya**** 1. Erga miilla dhiqannee booda miila keenya kafanaan haxaawuu qabna. Kun seelotaa gogaa irratti dudu’anii hafan baakteeriyaa keessummessan waan balleessuuf 2. Miilla keenya shayiidhaan (tea) dhiqachuu...

Walqunnamtii Saalatti Gammaduu dadhabuu – Dr Gurmeessaa

****DUBARTOOTA GAA’ELA QABAN QOFAAF**** Walqunnaamtii Saalaatti Gammaduu Dadhabuu Dubartootaa. (Female Orgasm Dysfunction) Dubartiin tokko rakkoo armaan olii kana qabdi jechuudhaaf: Walqunnaamtii saalaa abbaa manaa ishee waliin raawwattutti...

TAAYIFOODI – Typhoid (Enteric) Fever – Dr Nuredin Luke

Taayifoodiin baakteriyoota "Salmonella Typhi"/"Salmonella Paratyphi" jedhamuun dhufa. Dhukkubni kun biyyoota guddataa jiran keessatti bal'innaan kan mul'atu fi cinqaa ta'uyyuu, biyyoota guddatan keessatti hedduu hin...

Dhiphachuu – Stress – Dr Daawitiin

Dhiphuun miira yeroo baayyee nama mudatuu fi yoo madaala isaa eeggate(yeroo gabaabaa fi haala keessa jiran wajjin wal kan gitu) ta’e bu’a qabeessa .fkn...

Nu Hordofaa

77,498FansLike
295FollowersFollow
57,280FollowersFollow
24FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Recent Posts

error: Content is protected !!