Bishaan(Water) – Dr.Gurmeessaa

0
167

Sirriitti yoo dhugne….
1. Goguu mar’umaanii (constipation) ittisuu keessatti gahee qaba.
2. Dhukkuba kalee kan kidney stone jedhamu kan waanti akka
cirrachaa kalee keessatti walitti kuufamuun hedduu nama
dhukkubsitu dandeettii akka hin uumamneef gargaaruu qaba. Kana
malees kaleen hojii xuraawaa qaama baasuu akka sirriitti hojjatu
taasisa.
3. Hojii keenya guyyaa guyyaa keessumattuu warren hojii humnaa
hojjatan hojii isaanii irratti akka hin dadhabne gargaara
4. Mataa dhukkubbii ykn mataa bowwuu dandeettii nurraa ittisuu
qaba.
5. Dandeettii waa yaadachuu fi yaaduu irratti sammuun keenya
bishaan sirriitti argachuun baayyee barbaachisaadha.
6. Ulfaatina qaamaa humnaa ol ta’e hir’isuu irratti ni gargaara..
7. Namoota alkoolii dhuganiif miira nama jibbisiisu kan erga alkoolii
dhuganii booda namatti dhufu (hangover) ni ittisa.


Fayyaan faaya
Dr. Gurmeessaa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here