Amaloota Jaalala Fayya Qabeessaa Kurnan (10) – Dr.Gurmeessaa

Gorsa Ogeessa Fayyaa Dr.Gurmeessaa waa'ee Amaloota Jaalala Fayya Qabeessaa Kurnan

0
179
Gorsa Ogeessa Fayyaa Dr.Gurmeessaa waa'ee Amaloota Jaalala Fayya Qabeessaa Kurnan

Waanan dubbiserraa waa sinii qooda achumaan itti bohaaraa, yaada keessan waliif kennaa

*************************************
1. Yoo balleessaa walirratti argan, hiriyyaa biraatti hin haasa’an, facebook irratti post hin godhan fi namoota birootti haasa’an, kallattumaan walitti himu.
2. Jechoota kana sadan “Sin jaalladha”, “Galatoomi”, “Dhiifama” bakka isaan barbaachisan hundaatti utuu of hin qabiin fayyadamuu.
3. Jireenya waliinii akkuma qaban, jireenya dhuunfaa ofiis ni qabu. Ana malee bishaan hin dhugiin, bilbilli kee ana malee hin waamiin waliin hin jedhan. Jireenya waliinii akkuma qaban, jireenya dhuunfaa isaaniifis kabajaaf bakka qabu. Jireenyi isaanii 100% kan waliinii hin ta’u.
4. Jaalalli isaanii jaalala waan ammaa irratti hundaa’e dha. Fuulduratti ni jijjiiramna jedhanii ykn ni guddanna abdii jedhu qofarratti hundaa’anii waljaalachuun jaalala hundee dhabeessa taasisa.
5. Amanamummaa, iftoomina, walhubachuu fi waliin haasa’uun amala isaaniiti. Icciitii dhoksaa hedduu hin qaban.
6. Jalalleewwan lamaan yoo kan waliin qunnaamtii saalaa raawwatan ta’eef, lameen isaaniiyyuu wal gammachiisu. Ta’uu baannaan jaalalli isaan lameen gidduu jiru dhugaa ta’uunsaa hin amansiisu.
7. Yeroo qaamaan wal arganis ta’ee yeroo bilbilaan waliitti haasa’an haasaan isaa/ishee, jaallallee isaa/ishee sirriitti kolfisiisa ni gammachiisas. Waliin hin kolfan, waliin hin gammadan taanaan haasaan isaanii waljibbisiisaa deema.
8. Jaalalleewwan lamaan maatii fi hiriyyoota walii waliif kabajuu, waliif jaalatu. Gurbaan sababa cimaa osoo hin qabaatiin matii jaalallee isaa jibbu, yokaan intalti sababa hammaataa tokko malee maatii jaalallee ishee jibbitu, jalaala dhugaa qaba/qabdi jechuun ulfaataadha.
9. Garaa garummaa walii hubatanii, waliif kabajanii, waliif danda’anii jiraatu. Akkan barbaadettan si bocadha ykn si tolfadha waliin hin jedhan, akkuma jiranitti waljaallatu.
10. Waldhabdeen jireenya isaanii keessatti yeroo tokko tokko ni jiraata. Waldhabdeen tasuma hin jiru taanaan gadi fageenyi jaalala isaanii shakkisiisaadha.
*************************************
Waljaalladhaa, Koroonaa ammoo walirraa eegaa!
*************************************
AYYAANA GAARII!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here